Případové studie

EEIP vytváří odborné studie, které porovnávají výkonnosti podniků v rámci konkrétního sektoru (ČR, EU, globální) včetně monitorování konkurence, podpory rozhodovacích procesů klienta prostřednictvím analýz sektorových trendů, tisku, odborných publikací. EEIP též analyzuje vybrané sektory ekonomiky (průmysl, bankovnictví, státní sektor apod.).

Rok 2015

Ekonomické hodnocení sektorového zdanění loterijních her - studie se zabývající se ekonomickými dopady jednotlivých legislativních návrhů na státní rozpočet a ostatní dotčené subjekty.

Odborné ekonomické hodnocení sektorového zdanění finančního sektoru v ČR - studie hodnotící především dopady opatření na spotřebitele, a vliv zdanění na ekonomiku ČR jako celek

Dopady architektonické praxe na ekonomiku ČR pro Ministerstvo pro místní rozvoj – ekonomická analýza architektonické praxe v ČR, hodnotící přínosy a vyčíslující ekonomické dopady architektonické praxe v oblasti územního plánování a stavebnictví v ČR. Studie hodnotí, jaký vliv má kvalita projekční a plánovací praxe na ekonomickou výkonnost České republiky a hledá cesty, jak tuto kvalitu zvýšit. Doporučuje více využívat soutěží o návrh, případně hodnotit ekonomickou výhodnost nabídek a nerozhodovat o dodavateli pouze na základě nejnižší ceny. Tiskovou zprávu MMR lze najít zde. Tiskovou zprávu České komory architektů pak zde.

Navigátor bezpečného úvěru (společný výzkumný projekt EEIP a Univerzity Karlovy)

Rok 2014

Studie EEIP Česká internetová ekonomika pro Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) analyzuje stav internetové ekonomiky v ČR v kontextu EU, hodnotí její přínos k HDP ČR, posuzuje její potenciál a identifikuje překážky, které brání jejímu rozvoji.

Navigátor bezpečného úvěru (společný výzkumný projekt EEIP a Univerzity Karlovy). Výsledky studie pro rok 2014 lze nalézt zde.

Rok 2013

1) Granty TAČR  (2011-2013, aplikovaný výzkum podpořený Technologickou agenturou ČR)

2) Zdrojová základna statistiky Politiky cestovního ruchu a její finanční náročnost (2013)

3) Konkurenceschopnost podniků a financování jejich rozvoje

Analýza prezentována v rámci konference „Finanční nástroje pro české podniky aneb rozvoj konkurenceschopnosti v době recese“, která proběhla v Praze pod záštitou EEN, Technologického centra AV ČR a ICC ČR.

4) Příprava konceptu Praha jako SMART city v období 2014-2020 (2013)

5) Dopady výstavby ÚČOV v Praze na cenu stočného (2013)

6) Navigátor bezpečného úvěru (společný výzkumný projekt EEIP a Univerzity Karlovy). Výsledky studie pro rok 2013 lze nalézt zde.

Rok 2012

1) Analýzy pro Svaz průmyslu a dopravy ČR (2012):

  • Studie EEIP o vlivu globální krize na podniky v ČR

EEIP zpracovala studii „Reálný vliv ekonomické krize na výsledky činnosti podniků“ pro Svaz průmyslu a dopravy. Celá studie je k dispozici na webu Sociální dialog (zde). Studie pracující s robustním vzorkem dat o 50 tis. podnicích  identifikovala slabiny a silné stránky podniků působících na českém území s ohledem na jejich stupeň kontroly, velikost a technologickou náročnost. Výsledky indikovaly, že podniky pod zahraniční kontrolou vykazují větší efektivitu než podniky pod domácí kontrolou, a objevuje se tudíž dualita české ekonomiky. Drobné a malé podniky se ukázaly jako ohroženější skupina v období krize, protože jejich expozice vůči rizikům je větší než u středních a velkých podniků. Nejvyšší odolnost vůči krizi a rovněž dlouhodobě nejvyšší efektivitu ukázaly podniky působící v high-tech sektoru. Celkově lze konstatovat, že český podnikatelský sektor si během zkoumaného období 2006 – 2010 vedl jako celek obstojně. Nicméně zůstává na odpovědnosti vlastníků a manažerů podniků adekvátně řídit obchodní a tržní rizika v dobách konjunktury i krize. Toto se sice mnoha českým podnikům daří, nicméně stále existují podniky mající velké rezervy při řízení rizik zejména během krizových období.

  • Studie EEIP Krize veřejných financí a její dopad na podnikání

Krize veřejných financí a její dopad na podnikání byla předmětem analýzy EEIP pro Svaz průmyslu a dopravy. Celá studie je k dispozici na webu Sociální dialog (zde). Analýza se zabývá krizí veřejných financí a jejího dopadu na podnikání v širším kontextu. Vedle standardního pohledu na vysoké dluhy a deficity veřejných financí České republiky bere v potaz také zadlužení soukromého sektoru a úspory. Návrhy na řešení krize veřejných financí v ČR zohledňují několik podstatných faktorů od rozpočtových dopadů, dopadů na ekonomický růst, sociálních dopadů či dopadů na podnikání.

2) Strategie konkurenceschopnosti Ostrava

3) Příprava úsporných opatření v oblasti zjednodušení agend a odstranění duplicit ve státní správě (2012)

4) NERV – Sjednocování tematických okruhů pro období 2014-2020, koordinace expertní skupiny (2012)

5) Budoucnost těžby nekonvenčních zdrojů zemního plynu v Polsku a její důsledky pro střední Evropu - EEIP zpracovala v rámci vědecké soutěže Ministerstva zahraničních věcí studii o vybraných ekonomických aspektech týkajících se nekonvenčních ložisek plynu ve střední a východní Evropě a jejich vlivu na trh se zemním plynem. Studie EEIP se zaměřila na korporátní pohled na věc, politicko-ekonomické a institucionální vazby zpracovával partner projektu – Mezinárodní politologický ústav Masarykovy univerzity. Část studie, kterou zpracovala EEIP je možné stáhnout zde.

6) Navigátor bezpečného úvěru (společný výzkumný projekt EEIP a Univerzity Karlovy). Výsledky studie pro rok 2012 lze nalézt zde.

Rok 2011

1) Navigátor bezpečného úvěru (společný výzkumný projekt EEIP a Univerzity Karlovy, studie je od roku 2011 každoročně aktualizována). Výsledky studie pro rok 2011 lze nalézt zde.

2) Zajištění energetické bezpečnosti v oblasti dodávek zemního plynu (2011, přednáška prof. Michala Mejstříka na VŠE)