Ředitelství silnic a dálnic

V letech 2020 a 2021 spolupracovala EEIP na projektu plánované transformace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na jinou právní formu. Experti EEIP nejdříve vypracovali zprávu RIA k zamýšlené transformaci ŘSD spolu s analýzou adekvátního kmenového jmění a následně poskytovali další odborné ekonomické poradenské služby při přípravě procesu transformace.

Na podzim roku 2020 vypracovala EEIP nejprve analýzu adekvátního kmenového jmění ŘSD pro variantu transformace ŘSD ze státní příspěvkové organizace (s.p.o.) na státní podnik (s.p.), přičemž vycházela jak z odvětvových standardů, mezinárodního srovnání, tak ze zvláštních okolností daných specifiky obchodní činnosti ŘSD.

V návaznosti na analýzu adekvátního kmenového jmění bylo vypracováno hodnocení dopadů regulace a finální zpráva RIA k věcnému záměru zákona upravujícího budoucí
fungování ŘSD. Pracovníci EEIP se následně aktivně účastnili jednání a připomínkových řízení, a napomohli tak k tomu, že byl věcný záměr zákona v červenci 2021 schválen vládou. Dosavadní příspěvková organizace Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se tak změní na státní podnik Správa dálnic a silnic (SDS).

Transformace ŘSD jde ruku v ruce s dalšími změnami, které povedou k urychlení výstavby dopravní infrastruktury, jako jsou dvě novely zákona o liniových stavbách či úprava stavebního zákona. Jak na přípravě zákona o liniových stavbách, tak na rekodifikaci stavebního zákona se přitom pracovníci EEIP rovněž významně podíleli.

Transformace na státní podnik umožní řešit nevýhody stávající právní formy, kterou je státní příspěvková organizace, a pomůže zefektivnit činnost ŘSD. Státní podnik umožní získat a udržet potřebné odborníky, vlastními odbornými kapacitami zajistit doposud outsourcované činnosti.

Správa dálnic a silnic se bude primárně řídit zvláštním zákonem a v oblastech zvlášť neupravených zákonem o státním podniku. Speciální zákonná úprava je zejména potřeba k zakotvení odchylek od obecné úpravy zákona o státním podniku. Zvláštním zákonem dojde k přechodu práva hospodařit s majetkem, dalších práv a závazků ŘSD. Zakotvením právního nástupnictví bude docíleno automatického přechodu veškerých práv a povinnosti vyplývajících z pracovněprávních vztahů se zaměstnanci příspěvkové organizace ŘSD na státní podnik SDS.

Investiční akce budou i nadále financovány z rozpočtu SFDI, kompenzaci nákladů na správu a údržbu stávajících dálnic a silnic I. třídy bude představovat platba za službu hrazená rovněž z rozpočtu SFDI.