Validace a varianty úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy

EEIP spolu se svými partnery zpracovala v roce 2018/2019 pro Ministerstvo vnitra, jako 3. část veřejné zakázky „Zpracování analytických podkladů vycházejících z Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“ reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649), analýzu současného stavu financování přeneseného výkonu státní správy různými kategoriemi obcí a kraji a zhodnotila možné úpravy, které by vedly ke zefektivnění a zvýšení transparentnosti distribuce prostředků a odstranění nedostatků současného systému. Tento cíl byl stanoven v reakci na neexistenci souboru dat, na jehož základě by bylo globálně možné zkoumat i) výši příspěvku jednotlivým obcím a krajům v kontextu nákladů na výkon přenesené působnosti, ii) distribuci příspěvku mezi jednotlivé agendy ve vazbě na jejich nákladovost, iii) potřebný rozsah a směr změn výše kompenzací v případě změny regulace.