Spolupráce s Univerzitou Karlovou

Společnost EEIP  je schopna poskytovat služby vysoké kvality i díky svému silnému akademickému zázemí, které kombinuje se zkušenostmi z reálné praxe.

Společně s akademickou sférou (Univerzita Karlova) se např. v oblasti hodnocení dopadů regulace (RIA) EEIP angažuje v projektech či v organizaci konferencí, diskuzí a seminářů sloužících k výměně informací mezi zpracovateli RIA i k informování odborné či laické veřejnosti, neboť institut RIA pokládáme za velmi efektivní postup při zkvalitňování regulace v České republice.

  • Společně s Univerzitou Karlovou jsme realizovali projekt s cílem zefektivnit tvorbu hodnocení dopadů regulace (RIA) v České republice a nově vytvořit pro Českou republiku metodiku tvorby hodnocení korupčních rizik (CIA). Více detailů viz TAČR.
  • Dne 1. června 2012 se v Lichtenštejnském paláci v Praze uskutečnila konference k problematice RIA v ČR a dalších státech OECD. Konferenci pořádala sekce Legislativní rady vlády Úřadu vlády ČR ve spolupráci s OECD, Institutem ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (IES FSV UK) a EEIP. Cílem byla prezentace nového přístupu k procesu provádění RIA v ČR a jeho srovnání s postupy uplatňovanými v zemích OECD s rozvinutým systémem hodnocení dopadů regulace. Klíčovým tématem byl zejména pro Evropu (Německo, Velká Británie, Švédsko, Holandsko) vznik nezávislých expertních komisí. Pátá komise vznikla v říjnu minulého roku v ČR v podobě komise legislativní rady vlády, vedené jejím předsedou prof. Michalem Mejstříkem. Dalším členem z IES FSV UK je dr. Pavel Vacek. Shrnutí celého programu konference s jednotlivými prezentacemi lze nalézt na stránkách Úřadu vlády, ale i na webu OECD.
  • Podíleli jsme se spolu s hlavními organizátory iniciativou eStat a Institutem ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (IES FSV UK) na organizaci panelové diskuze „EU v objetí regulace: Jak dál?“, zaměřené na hodnocení dopadů regulace v EU a ČR, mezi jejímiž hosty byli např. britský ministr pro Evropu Jim Murphy či místopředseda vlády pro Evropské záležitosti Alexandr Vondra (14. 5. 2008).
  • Podíleli jsme se spolu s hlavními organizátory iniciativou eStat a Institutem ekonomických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy (IES FSV UK) na organizaci panelové diskuze “Kvalita výstupů legislativního procesu v ČR a možnosti jejího zlepšení prostřednictvím analýzy dopadů regulace (RIA)“, zaměřené na hodnocení dopadů regulace v ČR, mezi jejímiž hosty byli např. náměstek ministra vnitra ČR Zdeněk Zajíček či viceguvernér České národní banky Miroslav Singer (16. 1. 2008, příspěvek prof. Mejstříka a další prezentace k vystoupením zde).
  • Prof. Mejstřík a ostatní pracovníci EEIP jsou aktivní v akademické sféře, o čemž svědčí publikační činnost. Např. bilinguální kniha „Bankovnictví v teorii a praxi/Banking principles in theory and practise“ získala v roce 2015 cenu Jaroslava Jirsy za nejlepší učebnici roku.