Restrukturalizace

Dne 1. 1. 2008 vstoupil v účinnost zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), který nově upravuje vztahy, jež dříve spadaly do působnosti zákona č. 328/1991 Sb. o konkursu a vyrovnání – tj. situace, kdy dlužník není schopen plnit své dluhy vůči většímu počtu věřitelů.

Oproti předchozí úpravě dává nový insolvenční zákon dlužníkovi i věřitelům nepoměrně více možností pro řešení hrozícího úpadku nebo úpadkové situace dlužníka. Jedná se zejména o možnost sestavení a provedení reorganizace dlužníkova podniku.

Insolvenční zákon rovněž klade zvýšený důraz na aktivní přístup věřitelů i dlužníka k řešení úpadkové situace nebo hrozícího úpadku, což se projevuje zejména stanovením některých velmi krátkých a neprominutelných lhůt v rámci insolvenčního řízení, jednoznačnou úpravou odpovědnosti dlužníka za škody vzniklé věřitelům v důsledku pozdního podání insolvenčního návrhu apod. Z tohoto důvodu je nevyhnutelné, aby dlužníci i věřitelé pokud možno aktivně a se znalostí věci přistupovali k řešení krizových situací ještě předtím, než nastane na straně dlužníka úpadková situace.

Společnost EEIP má v oblasti řešení krizových situací i úpadku obchodních společností dlouholeté zkušenosti a je schopna poskytnout věřitelům, dlužníkům i insolvenčním správcům rychlou a efektivní podporu při řešení hrozícího úpadku, resp. nastalé úpadkové situace, a rovněž v průběhu řešení stavu úpadku prostřednictvím reorganizace i konkursu.