Analýza prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb (2018-19)

V letech 2018 a 2019 zpracovali experti EEIP rozsáhlou studii pro Ministerstvo vnitra ČR, jejímž cílem bylo provedení analýzy vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb.

Studie byla realizována jakožto I. část komplexní veřejné zakázky „Zpracování analytických podkladů vycházejících z Implementačních plánů Strategického rámce rozvoje veřejné správy České republiky pro období 2014 – 2020“ (reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0000649).

Analýzy provedené v rámci studie jsou zaměřeny na identifikaci možností jak plně využít potenciál spojeného modelu výkonu veřejné správy a následný návrh modifikace celého systému ve smyslu úprav územní struktury výkonu veřejné správy a kompetenčních změn v rámci jednotlivých agend. Výstupem je tak rámcový návrh úpravy správní struktury včetně vymezení správních jednotek na jednotlivých úrovních a kompetencí, které by měla každá z daných úrovní vykonávat a dále pak návrh legislativních změn nutných k implementaci navrhované struktury.

Za tímto účelem byly zpracovány rozsáhlé analýzy zkoumající územní vazby prostřednictvím denní dojížďky za prací a do škol, dále pak analýzy dostupnosti jednotlivých úřadů veřejné správy veřejnou hromadnou dopravou i individuální dopravou, analýza vymezující socioekonomické regiony různých úrovní, a taktéž unikátní analýza dat mobilních operátorů, kde na příkladu Pardubického kraje byly identifikovány detailní územní vztahy mezi jednotlivými obcemi. V tomto případě se jedná o první pilotní použití těchto dat pro účely rozvoje veřejné správy.

Smyslem těchto analýz bylo ověření vhodnosti nastavení současné územní struktury a vymezení jednotlivých správních jednotek (kraje, SO ORP, SO POÚ) a formulace případných návrhů na jejich úpravy. Zároveň bylo zhotovitelem zpracováno dotazníkové šetření se 700 respondenty, kde byl zkoumán výkon veřejné správy z pohledu jejich uživatelů (četnost využití agend, spokojenost, dostupnost aj.).

Partnerem EEIP při realizaci analýzy bylo konsorcium společností ACCENDO – Centrum pro vědu a výzkum, z. ú., a PROCES – Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. Studie byla spolufinancována z prostředků Evropského sociálního fondu v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Celá studie je k dispozici na webu ESF.