SEZNAM PROJEKTŮ

Na této stránce je uveden přehled nejvýznamnějších projektů, na nichž experti EEIP pracovali v oblasti poradenství:

Analýza k vyhlášce stanovující úpravu systému náhradních odměn (2021)

Analýza vývoje cen stavebního materiálu (2021)

Návrh depozitního systému pro nápojové PET lahve a plechovky pro ČR (2020-21)

Série analýz k aktuálním tématům pro přizpůsobení autorského práva digitálnímu prostředí (2018-20)

Analýza používání finančních nástrojů v zahraniční rozvojové spolupráci (ZRS) a srovnání institucionálního nastavení ve vybraných zemích (2019)

Hodnocení podpůrných programů pro start-upy a začínající podnikatele v ČR a SR (2018-19)

Zpracování analýzy vybraných prostorových aspektů veřejné správy a zlepšení dostupnosti jejích služeb (2018-19)

Validace a varianty úprav systému financování přeneseného výkonu státní správy (2018-19)

Poradenství pro skupinu RWE (2002-2013)

Případová studie přechodu z jednorázových na opakovaně použitelné obaly a nádobí na farmářských trzích na pražské náplavce a obecná metodika pro farmářské trhy v ČR (2018/2019)

Množství studií typu Economic Footprint pro vybrané sektory české ekonomiky či konkrétní společnosti (např. farmaceutický sektor)

Firemní dárcovství v České republice – vývoj, současný stav a překážky rozvoje jeho jednotlivých forem (2018)

Ekonomická analýza českého filmového průmyslu (2017)

Analýza systému náhradních odměn pro autory uměleckých děl (2017)

Studie o možnostech zavedení spolupráce mezi státy V4 a Koreou (2016)

Studie pro statutární město Chomutov (2016)

Navigátor bezpečného úvěru (2011 – dosud) , výsledky všech ročníků jsou k dispozici zde.

Možnosti poskytování mikroúvěrů zranitelným osobám pro zahájení podnikání, mikropodnikům a sociálním podnikům (2016)

Komparativní analýza tržních a institucionálních charakteristik trhu zpětného odběru elektrozařízení s ukončenou životností (2016, aktualizace 2018)

Metodika pro hodnocení nabídek dle ekonomické výhodnosti dle zákona č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (2016)

Studijní cesta uzbeckých specialistů do České republiky za účelem získání znalostí v oblasti reformy systému veřejné finanční správy (2016)

Odborné ekonomické hodnocení sektorového zdanění finančního sektoru v ČR (2015, aktualizace 2016)

Dopady architektonické praxe na ekonomiku ČR (2015)

Ekonomické hodnocení sektorového zdanění loterijních her (2015)

Česká internetová ekonomika (2014)

Investice do zdraví (2014)

Analýza vlivu ekonomické krize na implementaci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti (2013)

Příprava konceptu Praha jako SMART city v období 2014-2020 (2013)

Granty TAČR  (2011-2013)

Dopady výstavby ÚČOV v Praze na cenu stočného (2013)

Rozšířený standard profilu zadavatele (2013)

Studie pro Úřad vlády “Úspory a duplicity ve veřejné správě” (2012)

Studie pro město Ostrava „Strategie konkurenceschopnosti města Ostravy 2012 – 2020

Studie pro Ministerstvo průmyslu a obchodu „Hospodářský vývoj Číny: Příležitost?

Analýzy pro Svaz průmyslu a dopravy ČR (2012)

Rozklikávací rozpočty (2012)

zInfo.cz – profil férového zadavatele

Implementace rozvojové hospodářské politiky: případ rozvíjení česko-moldavských vztahů

The Bosnia Legal and Regulatory Reform Project (formování kapitálového trhu a Sarajevské Burzy cenných papírů) ve spolupráci s USAID

ROLOFOL (2008)

Broadband Coverage in Europe – kapitola o České republice

Pre-programming Study pro PHARE

Alcatel Czech (2004)