Firemní dárcovství v České republice – vývoj, současný stav a překážky jeho rozvoje (2018)

V roce 2018 zpracovali pracovníci EEIP pro Úřad vlády ČR analýzu stavu firemního dárcovství v ČR a na základě zjištěných skutečností navrhli v závěrečné zprávě změny, které by motivaci českých firem k filantropickým aktivitám mohly posílit.

Součástí analýzy bylo rovněž rozsáhle šetření vedené formou dotazníkového šetření a v další fázi prostřednictvím polostrukturovaných rozhovorů s dotčenými subjekty jak na straně firemních subjektů, tak na straně neziskových organizací.

Hlavními cíli projektu bylo:

  • Analýza současného stavu s využitím různých metod výzkumu a navržení možných opatření na základě relevantních informací včetně modelů vývoje;
  • Získání relevantních údajů o stavu firemního dárcovství v České republice ve srovnání s touto oblastí v zahraničí a o strategiích a motivech firem i s ohledem na jejich globální, regionální či lokální charakter s využitím různých analyticko-výzkumných metod;
  • Zjištění stavu využívání jednotlivých forem dárcovství a překážek k jejich rozvoji;
  • Získání kvalitativních i kvantitativních údajů o tomto jevu;
  • Na základě modelování možného vývoje s využitím získaných dat a predikcí navržení doporučení ke státní podpoře firemního dárcovství včetně návrhu systémových opatření vedoucí k možnosti sledovat tato data pravidelně a v dlouhodobém horizontu.

Projekt byl financován z prostředků Technologické agentury České republiky v rámci programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro potřeby státní správy Beta2. Výstupy analýzy jsou dostupné na webu Úřadu vlády ČR jak ve formě závěrečné zprávy (bez neveřejné přílohy), tak ve formě prezentace.