Poradenství pro státní správu a samosprávy

Správní úřady a samosprávy vždy patřily mezi významné klienty společnosti EEIP. Prioritou při práci pro klienty z řad orgánů státní správy a samosprávy je pro společnost EEIP zejména praktická využitelnost výstupů z poradenských aktivit a vysoká kvalita poskytovaných služeb.

Poradenské služby poskytované klientům z řad orgánů státní správy a samosprávy jsou například analýzy odvětví nebo regionů (benchmarking, ekonometrické analýzy časových řad a panelových dat, multikriteriální analýzy aj.), organizační a personální optimalizace, ekonomické vyhodnocení projektů a programů, návrhy opatření ke zvýšení výkonnosti a efektivity chodu úřadu a další.

  • Studie pro statutární město Chomutov (2016)
  • Studie pro Úřad vlády “Úspory a duplicity ve veřejné správě” (2012)
  • Studie pro město Ostrava „Strategie konkurenceschopnosti města Ostravy 2012 – 2020“, jejímž hlavním zjištění je, že Ostrava má slibný potenciál stát se centrem nejrychleji rostoucího regionu České republiky a dobrý základ v podobě celé řady kvalitních dokončených či rozpracovaných rozvojových projektů. K dosažení úspěchu je ale nutné projekty lépe propojit a využít jejich vzájemných synergií. Studie navazuje na vládou schválenou Strategii mezinárodní konkurenceschopnosti, která se zabývá konkurenceschopností české ekonomiky a která je dávána za vzor pro země OECD. Další informace lze nalézt zde.

Národní Ekonomická Rada Vlády

V lednu 2009 byl Prof. Michal Mejstřík, spolu s devíti dalšími odborníky z ekonomického prostředí a institucí České republiky, přizván předsedou vlády Mirkem Topolánkem do nově ustavené Národní ekonomické rady vlády (NERV). NERV sloužil jako apolitický, odborný a konzultační orgán vlády České republiky pro oblast ekonomiky a hospodářství.

Články o NERVu:

Rámec strategie konkurenceschopnosti – prezentován veřejnosti 28.3.2011

Národní protikrizový plán: jak chtějí vláda a NERV zachránit Česko – článek na iHned.cz ze dne 15.2.2009

Nerv a anti-nerv v akci – článek ze dne 3.2.2009, časopis Týden

NERV poprvé navrhne vládě jak řešit ekonomickou krizi – článek na iHned.cz ze dne 25.1.2009

Nadcházející rok bude krizový (rozhovor s profesorem Mejstříkem na iDnes.cz ze dne 11.1.2009

  • Rada vlády pro informační společnost

Je odborným poradním orgánem vlády pro oblast informační společnosti, který má plnit koordinační roli místo zrušeného ministerstva informatiky a poskytovat vládě vědomostní základnu zejména pro její rozhodování v koncepčních otázkách rozvoje informační společnosti.

Rada vznikla v roce 2007 a je vedena řídícím výborem, v jehož čele stojí premiér a jehož dalšími členy jsou ministři vnitra, financí a průmyslu a obchodu. Prof. Mejstřík a další členové Rady (celkem 28) byli jmenováni vládou usnesením na základě svých expertních znalostí a odborných předpokladů. V Radě jsou zastoupeny nejdůležitější instituce, kterých se rozvoj informační společnosti a budování e-governmentu týká – zástupci státní správy a samosprávy, Parlamentu České republiky, odborných a podnikatelských asociací i akademické sféry.

  • Studie pro Ministerstvo průmyslu a obchodu

EEIP zpracovalo studii „Hospodářský vývoj Číny: Příležitost?“ (ukázka práce v prokliku) pro Ministerstvo průmyslu a obchodu; studie se zabývala ekonomickými a společenskými aspekty čínské společnosti, analýzou ukazatelů rozvoje čínského hospodářství a projekcí dalších trendů ve vývoji a na základě zjištění identifikovala příležitosti pro ČR.