Kongresové centrum Praha

Na přelomu let 2019 a 2020 zpracovali experti EEIP ve spolupráci se společností di5 architekti inženýři s.r.o. studii ověřující ekonomické a projektově-technické řešení stavby nové haly Kongresového centra Praha (KCP). V roce 2021 pak došlo k aktualizaci této studie, přičemž byl brán zřetel také na nové skutečnosti a aktuální situaci v souvislosti s pandemií Covid-19. 

Experti společnosti EEIP detailně analyzovali veškeré ekonomické souvislosti potenciální výstavby nové výstavní haly na jižním předpolí Kongresového centra Praha. Na základě ověřených dat vypracovali ekonomický model projektu, přičemž podrobně analyzovali veškeré náklady, výnosy, potenciály a rizika spojená s realizací projektu. Část projektu sestávající z ověření projektově-technického řešení stavby zpracovala v rámci zakázky společnost di5 architekti inženýři.

Finální stanovisko, které realizaci investičního projektu doporučuje, následně odborníci EEIP prezentovali zástupcům akcionářů společnosti Kongresové centrum Praha, a.s., kterými jsou Hlavní město Praha a ČR prostřednictvím Ministerstva financí ČR. Na následné valné hromadě byl poté projekt výstavby nové výstavní haly KCP schválen k realizaci.

S vypuknutím pandemie onemocnění Covid-19 a jeho rozšířením do České republiky, jež si vyžádalo nastolení přísných protiepidemických opatření, byl již schválený projekt výstavby haly pozastaven. S ohledem na to, že pandemie a na ni reagující protiepidemická opatření měla na činnost KCP mimořádné dopady, vypracovali pracovníci EEIP v první polovině roku 2021 aktualizaci finanční části studie. Aktualizace již brala v potaz jak stávající finanční kondici opakovanými lockdowny tvrdě zasažené společnosti, tak zpřesněný rozpočet stavby, který vzešel z již realizovaného tendru na dodavatele. Výsledky analýzy byly následně prezentovány statutárním orgánům společnosti.

EEIP projektem nové výstavní haly navázala na předchozí úspěšnou spolupráci s KCP z let 2012 – 2013. Tehdy EEIP vypracovala v ČR dosud ojedinělý plán finanční restrukturalizace společnosti, který zásadně přispěl k jejímu oddlužení a zajištění dlouhodobé profitability, a dále také Analýzu využití Kongresového centra Praha a Dlouhodobý plán rozvoje KCP. Již v těchto materiálech z let 2012-13 přitom EEIP uváděla právě výstavbu nové výstavní haly jakožto jednu z možností dalšího rozvoje společnosti ve střednědobém či dlouhodobém výhledu.