ČKD Dopravní Systémy

V roce 2001 získala EEIP poradenský mandát pro zpeněžení aktiv konkursní podstaty ČKD Dopravní Systémy, a.s. v úpadku (ČKD DS).

EEIP, z hlediska daňového poplatníka, nepovažovala návrh poskytnutí vládních garancí společnosti ve finanční tísni za vhodný. Společnost pak byla restrukturalizována cestou  tzv. “revitalizačního konkurzu”. Pro více informací viz studie Restrukturalizace firem: Předpoklad k realizaci mimosoudních a soudních forem.

Dne 8. října 2001 byla podepsána smlouva o prodeji vybraných výrobních aktiv ČKD DS v Praze-Zličíně Společnosti kolejových vozidel, 100% dceřiné společnosti německého koncernu Siemens AG. V průběhu měsíce ledna 2002 byly oboustranně splněny všechny odkládací podmínky smlouvy o prodeji části majetku z konkurzní podstaty ČKD DS novému nabyvateli. Jde o 250 tisíc metrů čtverečních pozemků a 80 tisíc metrů čtverečních výrobních hal.

Finanční prostředky ve výši 750 mil. Kč složené na vázaný účet u České spořitelny byly proto k 1. 2. 2002 uvolněny ve prospěch účtu správce konkurzní podstaty ČKD DS.

Společnost kolejových vozidel, která nyní bude přejmenována na Siemens kolejová vozidla s.r.o, zaměstnala v souladu se svými dřívějšími prohlášeními a dohodami ve svých nově získaných výrobních kapacitách v Praze-Zličíně asi 800 zaměstnanců. Jedná se tak o unikátní příklad úspěšné revitalizace firmy cestou konkursu s následným prodejem významnému světovému investorovi.

V dubnu 2005 soud na návrh správce konkurzní podstaty povolil poměrné uspokojení konkurzních věřitelů 2. třídy. Výplata bude provedena ve výši 17 % z nominální hodnoty zjištěné pohledávky. Na výplatu je určena částka 1,257 miliard Kč.

Ukázka práce EEIP v této oblasti: