Školení

EEIP dlouhodobě spolupracuje s Institutem státní správy na pořádání dvou- až třídenních školení úředníků ústředních orgánů státní správy v problematice zpracování hodnocení dopadů regulace (RIA).

Školení se standardně skládá z úvodu do problematiky – co je metoda RIA, její institucionální zakotvení v českém prostředí, případy, kdy musí být zpracována a předložena v rámci důvodové zprávy s věcným záměrem zákona či jeho paragrafovým zněním a případné výjimky z této povinnosti, obsah závěrečné zprávy RIA a požadovaná obsahová náplň jednotlivých částí. V druhé části školení je ukázka dobré a špatné praxe v ČR na vybraných RIA předložených Komisi RIA k posouzení a zveřejněných na webových stránkách. Tyto příklady jsou vybrány tak, aby účastníkům pomohly správně pochopit důvody jednotlivých kroků prováděných v rámci procesu RIA a upevnit znalost získanou v předchozí teoretické části. Záverečná část obsahuje krátké praktické cvičení.

Ukázka struktury RIA ke stažení.