Navigátor bezpečného úvěru (2011-19)

EEIP se ve spolupráci s Univerzitou Karlovou podílí na tvorbě projektu Navigátor bezpečného úvěru. Kompletní studii Navigátor bezpečného úvěru 2018 lze nalézt zde. Navigátor bezpečného úvěru se stal inspirací i pro nový zákon o spotřebitelském úvěru, který od začátku prosince 2016 vstupuje v platnost a je několikrát citován v důvodové zprávě a závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace.

  1. Základní informace o projektu
  2. Zodpovědné chování dlužníka i věřitele
  3. Výsledky projektu
  4. Doporučení: Co by lidé měli vědět a dělat?
  5. Tiskové zprávy a mediální výstupy
  6. Kontakt

1.  Základní informace o projektu

Řešení projektu probíhá ve spolupráci EEIP s Univerzitou Karlovou (http://ies.fsv.cuni.cz/) a jeho tři hlavní cíle jsou následující: 1) zmapovat a popsat český trh spotřebitelských půjček, 2) posoudit kvalitu jednotlivých poskytovatelů, 3) nabídnout veřejnosti nástroj, díky němuž se dají finanční instituce jednoduše porovnat, a přispět tak ke zlepšení úrovně finanční gramotnosti. Bezpečný je podle Navigátoru takový úvěr, jehož parametrům žadatel rozumí, zná kvalitu vybraného poskytovatele a chápe důsledky splácení i nesplácení tohoto úvěru. Na základě těchto tří kategorií (s vahami 40 %, 30 % a 30 %) bylo stanoveno 18 kritérií, jejichž vážený průměr určil výsledné pořadí v Navigátoru. Finanční instituce byly posuzovány na příkladu třicetitisícové půjčky s roční splatností a stotisícové půjčky se splatností pět let. Ve Studii Navigátor bezpečného úvěru 2017 bylo hodnoceno celkem 54 poskytovatelů spotřebitelských úvěrů poskytujících 71 produktů. Výsledná hodnota je váženým průměrem zmíněných 18 subkritérií, přičemž Navigátor nabývá hodnot <0,10>. Platí, že čím vyšší je hodnota Navigátoru, tím vyšší je rating věřitele a tím je věřitel spolehlivější. Výsledná hodnota Navigátoru je buď průměr dvou dosažených hodnot (v případě, že subjekt nabízí oba produkty) nebo dosažená hodnota Navigátoru v případě, že subjekt nabízí pouze jeden produkt.

Navigátor 2017 a 2018 se lišily od ročníku 2016 především v tom, že byly vypuštěny parametry, které začal regulovat nový Zákon, a kritéria, která ztratila smysl, protože je již splňovala drtivá většina subjektů (např. nabízení úvěru bez kontroly v registru). Na druhou stranu byla nově zařazena kritéria, která posuzují dostupnost informací o nabízených produktech a přívětivost produktu pro klienta. Zásadním rozšířením od ročníku NBÚ 2017 bylo zavedení nové kategorie mikroúvěru ve výši 5 000 Kč s 30denní výpůjční dobou.

Navigátor jako pilotní srovnávací projekt chce také vyvolat kvalifikovanou diskuzi nad tématem spotřebitelských úvěrů. Jeho závěry a know-how jsou k dispozici nejen odborné i laické veřejnosti, nýbrž i státním institucím či regulátorům ve snaze o zlepšení legislativního prostředí v této oblasti, což by mělo přispět i ke zlepšení úrovně finanční gramotnosti v České republice.

2.  Zodpovědné chování dlužníka i věřitele

To, že lidé žijí na dluh a zvykají si stále více půjčovat, nemusí být samo o sobě nebezpečné, pokud jde o zodpovědné a bezpečné půjčování peněz. Na co si tedy dát pozor a co je potřeba si při půjčování peněz uvědomit? Předpokladem oboustranně výhodného úvěrového vztahu je zodpovědný věřitel, který půjčuje peníze s tím, že mu je klient za dohodnutých podmínek vrátí a informuje jej o parametrech úvěru i náležitostech smlouvy. Na druhé straně by měl být dlužník, který těmto informacím rozumí a přesně ví, co ho po podpisu smlouvy čeká. Zjednodušeně řečeno, každý si musí ověřit, že zná svého věřitele, rozumí všem parametrům nabízeného úvěru a dokáže domyslet důsledky splácení i nesplácení půjčky.

Zodpovědné chování dlužníka

Základním problémem většiny dlužníků je, že vnímají pouze okamžitý užitek z půjčky, ale nedokáží si uvědomit, co všechno bude úvěr a jeho splácení znamenat v delším časovém horizontu. Ze všeho nejdůležitější jsou tři základní pravidla, která by měl každý žadatel o spotřebitelský úvěr dodržet a být v těchto bodech sám k sobě velmi upřímný. Je potřeba:

  • poznat svůj úvěr a znát celkovou cenu úvěru (být si vědom výše úrokové sazby úvěru a průběhu jeho čerpání),
  • poznat svůj vlastní limit (být realistický v tom, co si může člověk dovolit a jak moc zatíží půjčka jeho rodinný rozpočet),
  • domyslet další okolnosti (uvědomit si, jaké mohou přijít nenadálé životní situace, které mohou změnit schopnost splácet půjčku, a jaké může mít nesplácení dopady).

Pokud se dlužník řídí heslem Teď si půjčím a ono to pak nějak dopadne, je jednou nohou nad propastí, do které se může dříve nebo později zřítit.

Aby se dokázal dlužník správně rozhodnout a nezpůsobil si v budoucnu problémy, měl by získat co nejvíce informací o:

1)  poskytovateli úvěru,

2)  ceně úvěru (úroková sazba a poplatky),

3)  délce úvěru (splatnost úvěru),

4)  riziku (například navýšení variabilní sazby úroku),

5)  zajištění,

6)  následcích v případě nesplácení.

Obecně platí, že nutnou podmínkou pro zodpovědné vypůjčování peněz je dobré finanční povědomí, neboť vzdělaní klienti obvykle lépe rozumí svojí finanční situaci, a vyhodnotí proto lépe, která nabídka je pro ně nejvýhodnější. Úroveň finanční gramotnosti je ale v České republice na velmi nízké úrovni, jen málokterý zájemce o půjčku se chová takto zodpovědně. Toho využívají subjekty nabízející lehce dosažitelné půjčky bez ověřování schopnosti splácet, s extrémně nevýhodnými podmínkami. O nich se dlužník zpravidla dozví až poté, kdy poprvé otevře smlouvu a přečte si, co skutečně podepsal. V tuto chvíli již ale bývá pozdě.

Zodpovědné chování věřitele

Stále se hovoří o tom, že se mají chovat zodpovědně zájemci o půjčku, ale zapomíná se na to, že i druhá strana musí dodržovat pravidla a uvědomovat si následky svého počínání. Zodpovědné půjčování peněz je možné ve zkratce definovat jako ochotu věřitele půjčovat dlužníkovi takovou výši peněz, která ho nadměrně nezadluží. Z pohledu věřitele je tak možné chápat zodpovědné půjčování peněz ve dvou hlavních oblastech: správné hodnocení bonity klienta a správné vyhodnocení vhodnosti produktu pro daného klienta.

Velké nebezpečí spočívá v tom, že někteří poskytovatelé ochotně půjčují peníze bez toho, aby si prověřili, zda klient už někde nedluží, má stálý příjem, z kterého může splácet a jeho pravidelné výdaje nejsou tak vysoké, že mu na splátku už nezbude a zda tedy bude schopen úvěr v budoucnu vůbec splácet. Na druhé straně jsou pak zprostředkovatelé půjček, kteří jsou hnáni velkými provizemi a taktéž se nestarají o důkladné ohodnocení bonity klienta. Jejich primární cíl je uzavřít co nejvíce smluv, a získat tak co nejvyšší provizi bez ohledu na to, do jaké situace mohou tímto postupem dlužníka dostat.

Některé firmy nejen na českém trhu nabízí klientům jako exkluzivní servis možnost uzavřít smlouvu doma. Je ale třeba upozornit na to, že někteří poskytovatelé úvěrů či jejich zástupci to dělají kvůli tomu, aby přímo v domácnosti zmapovali dlužníkův majetek. A když zákazník přestane splácet, tento majetek je možné dlužníkovi v exekuci zabavit. V praxi si tak už dopředu uvědomují, že půjčují člověku, který nebude schopen půjčku vrátit, a připravují se na to. Toto jednání je možné hodnotit jako jednoznačně nezodpovědné a neseriózní. Zájemci o půjčku by tak měli být velmi ostražití, od koho si peníze půjčují.

3.  Výsledky projektu

V porovnání s předchozími ročníky NBÚ došlo v důsledku rozsáhlých legislativních změn ke značné úpravě kritérií a metodologického rámce, ovšem obecný koncept hodnocení zůstal zachován. Trh spotřebitelských úvěrů se v České republice za trvání projektu změnil, je bezpečnější. Přibyla spousta pozitivních prvků, které jsou dnes buď povinné v důsledku změny legislativy (např. formulář pro standardní informace o spotřebitelském úvěru, nemožnost zajištění úvěru směnkou, limit pro úrok z prodlení apod.) nebo běžným standardem (on-line kalkulačka včetně správného uvádění RPSN, možnost pojištění úvěru, systémové řešení při problémech se splácením, možnost změny nastavení splátek apod.) v důsledku kultivace trhu a působením konkurence. Novinkou, kterou přináší tento ročník Navigátora bezpečného úvěru, je kategorie mikroúvěrů, které doplňují původní 2 kategorie.

S platností nové legislativy od 1.12.2016 mění Navigátor bezpečného úvěru svůj původní smysl – roztřídění subjektů mezi bezpečné a nebezpečné (šedá zóna, lichváři), vzhledem k licencování ze strany ČNB a dohledu, který bude touto institucí vykonáván a přesunuje se k nástroji srovnávajícím jednotlivé poskytovatele a definující best practice na trhu. Přes pozitivní vývoj v minulých letech zůstává velké množství aspektů, které bude dobré v oblasti spotřebitelských úvěrů sledovat, hodnotit, a výsledky této analýzy poskytovat spotřebitelům nad rámec zákonem daných parametrů a specifik.

Kompletní výsledky studie Navigátor bezpečného úvěru 2018 jsou k dispozici zde. Výsledky za minulé ročníky jsou též k dispozici:  2011201220132014, 2015, 2016, 2017.

Výsledkem projektu je též „Navigátorovo patero“, jež obsahuje následujících 5 rad pro potenciální dlužníky:

4.  Doporučení: Co by lidé měli vědět a dělat?

1. Půjčujte si jen u značkových společností – oslovte co nejvíce kvalitních úvěrových společností a srovnejte nejen finanční kritérium (tedy o kolik celkem půjčku přeplatíte), ale také nefinanční kritéria, tedy podmínky ve smlouvě, které se týkají především sankcí v případě včasného nesplácení a podobně. A jak poznáte kvalitní úvěrovou společnost? Obecně se to dá specifikovat jako banky a společnosti sdružené v České leasingové a finanční asociaci, tedy instituce určitým způsobem kontrolované.

2. Než cokoli podepíšete, přečtěte si to. Pokud smlouvám či jiným závazkům nerozumíte, nepodepisujte je na místě. Vždy máte možnost vzít si takový materiál domů a tam jej v klidu a po poradě s dalšími lidmi, prostudovat. 

3. Pokud vám značkové společnosti půjčku nedají, je to znamení, že pravděpodobně nebudete schopni ji splácet. Nabídka od lichvářů vám nepomůže, ale naopak ještě více ublíží.

4. Pokud se dostanete do problémů se splácením, obraťte se v první řadě na společnost, od které úvěr máte, a pokuste se s ní dohodnout na změně výše splátek či odkladu. Nepůjčujte si jen proto, abyste splatili dluh. V takovém případě se dostanete do spirály a nedopadne to dobře. Dříve nebo později skončíte u lichváře, který vás připraví o vše. Právě ty takzvané značkové společnosti mají nástroje, jak vám jako klientovi v těchto situacích pomoci a mají společný zájem na tom, aby klient takovéto tíživé období přečkal.

5. Pokud máte problém, řešte jej a pomoc hledejte u odborníků. V České republice již působí několik neziskových organizací, které se věnují poradenství a řešení finančních problémů rodin.

 

Kontakt

Zdeněk Soudný

Tiskový mluvčí projektu Navigátor bezpečného úvěru

+420 731 431 998

navigator@eeip.cz

zdesou@gmail.com