EEIP zpracovala analýzu systému náhradních odměn pro Ministerstvo kultury

10.05.2022: Na podzim roku 2021 zpracovali experti EEIP pro Ministerstvo kultury ČR analýzu k vyhlášce, kterou se stanoví typy přístrojů ke zhotovování rozmnoženin, typy nenahraných nosičů záznamů a výše paušálních odměn. Hlavním cílem analýzy bylo stanovit, do jaké míry stávající úprava systému náhradních odměn reflektuje aktuální situaci a aktuální technologické a spotřebitelské trendy.

Analýza navázala, aktualizovala a částečně rozšířila podobnou studii, kterou EEIP na téma náhradních odměn zpracovala v roce 2015. Předmětem nové analýzy k vyhlášce č. 488/2006 bylo zejména:

  • Popis současného stavu a analýza nabídkové a poptávkové strany na trhu s literárním, hudebních a audiovizuálním obsahem a na trhu zařízení a nosičů sloužících ke zhotovování rozmnoženin.
  • Popis a analýza stávajícího systému fungování kolektivní správy a výběru náhradních odměn dle platných právních předpisů a sazebníků kolektivních správců, analýza nákladů na výkon kolektivní správy.
  • Popis současného stavu a praxe výkonu kolektivní správy a výběru náhradních odměn ve vybraných zemích EU, komparativní analýza systémů náhradních odměn v ČR a vybraných zemích EU.
  • Indikace a analýza aktuálních trendů a stěžejních faktorů dopadajících na praxi náhradních odměn – např. technologický vývoj, přístup k internetu, trendy v přístrojích, růst kapacity paměťových zařízení, rozvoj streamingu a on-demand služeb aj.
  • Stanovení relevantních témat k případné aktualizaci vyhlášky a odhad jejich dopadů na stakeholdery.

V zájmu získání co nejpřesnějších a nejaktuálnějších informací k daným tématům realizovali pracovníci EEIP množství konzultací se zástupci různých dotčených subjektů z řad kolektivních správců, autorských organizací, prodejců spotřební elektroniky apod. a s jejich pomocí nasbírali a následně analyzovali velké množství aktuálních dat. Pro případnou aktualizaci znění vyhlášky č. 488/2006 byla jako nejvíce relevantní identifikována následující témata:

  1. Problematika výše sazeb náhradních odměn – výše sazeb náhradních odměn byla naposledy změněna v roce 2008, a v reálných cenách tak již v současnosti neodpovídají své původní výši. Na druhou stranu od roku 2008 výrazně narostla kapacita paměťových zařízení a s ní i průměrná datová velikost jednotlivých děl.
  2. Problematika úpravy výčtu typů přístrojů a nosičů, na něž jsou náhradní odměny uvaleny – jedná se o přístroje či nosiče, které při poslední novelizaci vyhlášky v roce 2008 ještě nehrály tak významnou roli v rozmnožování autorského obsahu jako nyní (tj. chytré telefony, chytré TV, cloudové služby, chytré hodinky, 3D tiskárny aj.).
  3. Problematika zpřesnění mechanismu výpočtu náhradních odměn – jasné stanovení, zda odměna stanovená procentem má být vypočtena jako procentuální podíl z ceny kompletního přístroje nebo pouze z ceny integrovaného hard-disku (např. u PC).
  4. Problematika krácení odměn za tiskové rozmnožování děl – sazby odměn u reprografických přístrojů byly ad hoc poslaneckou novelou sníženy na 20 procent výše, které byly původně stanoveny odbornou analýzou.

K těmto tématům, které se v diskuzích se stakeholdery ukázala jako nejvíce relevantní či palčivá, jsou ve studii pečlivě uvedeny různé argumenty dotčených stran. Následně jsou nastíněny konkrétní návrhy řešení a také odhadnuty dopady těchto řešení na stakeholdery.

Analýza vznikla jako podklad pro Ministerstvo kultury ČR, kterému napomůže při rozhodování o potenciální novelizaci vyhlášky č. 488/2006, která systém náhradních odměn v ČR upravuje, a případné posouží jako podklad při konzultacích se stakeholdery. EEIP tak navázala na další úspěšně dokončené konzultační projekty pro Ministerstvo kultury a jiné kulturní organizace, jakými jsou například Série šesti analýz pro přizpůsobení autorského práva digitálnímu prostředíRIA k zákonu o službách platforem pro sdílení videonahrávekEkonomická analýza filmového průmyslu či Program podpory filmového průmyslu.