EEIP součástí výzkumného projektu SEEPIA

28.04.2022: EEIP je členem výzkumného konsorcia, které se svým projektem Centrum socio-ekonomického výzkumu dopadů environmentálních politik (SEEPIA) získal podporu z programu Prostředí pro život Technologické agentury České republiky (TAČR). Záměrem projektu je vytvoření interdisciplinárního výzkumného centra, které zajistí dlouhodobou odbornou kapacitu pro socioekonomický výzkum v oblasti životního prostředí.

Kontextovým politickým rámcem projektu je Zelená dohoda pro Evropu, kterou Evropská komise předložila na konci roku 2019 jako strategickou vizi přechodu na uhlíkově neutrální, udržitelnější a ekologičtější hospodářství za současného posílení hodnoty ochrany a obnovy přírodních ekosystémů, udržitelného využívání zdrojů a zlepšení zdraví lidí.

V rámci projektu bude konsorcium rozvíjet metody hodnocení dopadů politik, foresightu a výzkumu postojů a chování a poskytovat MŽP a dalším orgánům státní správy expertní podporu při tvorbě politik a strategií na základě výzkumu současných a budoucích dopadů na životní prostředí, ekonomiku a společnost. S dosaženými výstupy bude následně seznámena odborná i široká veřejnost.

Centrum zahrnuje celkem 16 pracovišť z 12 samostatných výzkumných organizací, univerzit a podniků disponujících širokou expertízou se zaměří na dosažení tří hlavních cílů:

 1. Socioekonomické hodnocení dopadů environmentálních politik
 2. Rozvoj a aplikace foresightových metod
 3. Zahrnutí postojů a chování veřejnosti do procesu tvorby politik

EEIP bude v rámci projektu zodpovídat za dvojici tematických okruhů. Prvním je vyhodnocení investiční mezery, časového hlediska investic, absorpční kapacity a využitelnosti finančních zdrojů EU v souvislosti se Zelenou dohodou pro Evropu (European Green Deal).

Druhým okruhem jsou pak tržní signály skleníkových plynů, přičemž EEIP se zvláště zaměří na témata vyhodnocení dopadů na investiční rozhodování podniků, identifikaci synergických a protichůdných opatření vůči cenovému signálu (např. přidělování bezplatných povolenek, daňových výjimek, dotací či jiných peněžitých plnění) a následně vytvoření doporučení vhodných změn v regulaci a opatřeních (např. v nastavení domácího daňového systému, doporučení vůči EU-ETS obecně a vůči implementaci v ČR, poskytování a nastavení dotací a kompenzací aj.).

Konečným příjemcem projektu, jenž byl oficiálně zahájen v květnu 2021 a skončí v roce 2026, je Ministerstvo životního prostředí. Kompletní seznam partnerů sdružených v konsorciu SEEPIA je uveden zde:

 • Univerzita Karlova (hlavní koordinátor konsorcia) – Centrum pro otázky životního prostředí, Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra práva životního prostředí Právnické fakulty, Katedra finančního práva a právní vědy Právnické fakulty
 • Cambridge Econometrics Hungary Kft
 • CENIA, česká informační agentura životního prostředí
 • Česká zemědělská univerzita v Praze – Provozně ekonomická fakulta
 • Datlab s. r. o.
 • EEIP, a. s.
 • Idealab, s. r. o.
 • Komora obnovitelných zdrojů energie, z. s.
 • Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. – Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM)
 • Technologické centrum Akademie věd České republiky – Oddělení strategických studií
 • Vysoká škola ekonomická v Praze – Fakulta informatiky a statistiky
 • Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Více informací k projektu je dostupných na novém webu SEEPIA (popis projektu zde), o celém programu Prostředí pro život pak na webu TA ČR.