EEIP navrhla model zálohového systému pro jednorázové nápojové obaly v ČR

18.03.2021: V průběhu roku 2020 připravili experti EEIP pod vedením prof. Mejstříka komplexní studii, jejímž hlavním přínosem je detailní návrh funkčního modelu depozitního systému pro nápojové PET lahve a plechovky pro Českou republiku. Studie byla následně představena 2. března 2021 na tiskové konferenci a publikována pro veřejnost.

Cílem studie EEIP bylo navržení způsobu, jakým by ČR mohla dosáhnout splnění dvou závazných cílů stanovených evropskou legislativou: požadovanou míru sběru jednorázových nápojových PET lahví a povinný podíl recyklátu v nových PET lahvích. Tyto konkrétní cíle jsou stanoveny směrnicemi v rámci balíčku cirkulární ekonomiky (CEP) a směrnicí o jednorázových plastových výrobcích.

Východiskem studie jsou závazky, které pro ČR a další členské státy EU vyplývají ze schválených evropských norem a ze stanovení závazných cílů v rámci nakládání a recyklace odpadů. Vedle výše uvedených dvou cílů ohledně PET lahví jde např. také o míru recyklace kovových obalů. Žádný z těchto závazných konečných cílů v současné době ČR nesplňuje.

Cílem studie proto bylo:

  1. nabídnout odpověď na otázku, jak by bylo možné ČR k dosažení části vytyčených závazných cílů týkajících se nápojových obalů dopomoci, a zároveň
  2. odpovědět, jak by v rámci řešení mohl být využit princip stále častěji zmiňované „cirkulární ekonomiky“, který spočívá ve snaze o maximální znovuvyužití odpadu jako zdroje, přičemž na energetické využití bude směřovat jen jeho menší část.

Nejprve byla provedena detailní analýza všech zálohových systémů na jednorázové nápojové obaly, které fungují celkem v deseti evropských zemích, a to až na úroveň legislativních předpisů těchto zemí. Při hledání možné inspirace pro optimální nastavení modelu pro ČR byla jako klíčové hledisko brána v potaz blízkost ekonomických a sociokulturních podmínek a dále aspekty ekonomické i ekologické efektivity systému a důraz na cirkularitu materiálu. Současně probíhal sběr informací a dat, a to i prostřednictvím konzultací se zástupci jednotlivých dotčených stran. Následně byl sestaven model, jehož výsledky byly předloženy zástupcům sektoru ke kritickému posouzení.

Parametry navrženého systému:

EEIP v rámci studie navrhuje centralizovaný depozitní systém, za jehož řízení odpovídá operátor. Ten je soukromou neziskovou společností založenou subjekty nápojového průmyslu. Systém je povinný pro výrobce/dovozce zálohovaných obalů i pro maloobchodní sektor. Záloha ve výši 3 Kč se týká všech jednorázových nápojových PET lahví a hliníkových plechovek o objemu od 0,1 litru do 3 litrů, a to u většiny nápojů (nealko kromě mléčných výrobků, pivo a pivní nápoje).

Systém je financován především z poplatků výrobců a dovozců za uvedení nápojů v zálohovaných obalech na trh a z jejich plateb za zajištění recyklace, popř. z výnosů z prodeje materiálu na volném trhu, pokud výrobce materiál nebude vracet do vlastních nápojových obalů. V systému také zůstávají zálohy z těch obalů, které spotřebitelé nevrátí. Vlastníkem navráceného materiálu je výrobce/dovozce. Tento prvek je v systému potřebný k tomu, aby se mohla v maximální míře uzavřít cirkulární smyčka tak, aby se z použitých PET lahví a plechovek staly opět nápojové PET lahve a plechovky. Díky vlastnictví navráceného materiálu má výrobce/dovozce kontrolu nad tím, jak bude s vykoupenými obaly naloženo, a také to, že mu recyklovaná surovina bude v odpovídajícím množství k dispozici pro výrobu nových obalů.

Operátor je ze strany výrobců/dovozců pověřen, aby zajistil výkup obalů, jejich přípravu na recyklaci (tj. sečtení, identifikaci, roztřídění apod.), dále samotnou recyklaci na recyklát ve food-grade kvalitě, a nakonec i zpětnou distribuci recyklátu k výrobcům/dovozcům. Každý výrobce/dovozce má nárok odkoupit od operátora takové množství recyklátu, které odpovídá jeho podílu na celkovém množství jednorázových nápojových obalů, které umístil do systému. Pro maloobchod platí povinnost zpětného výkupu zálohovaných obalů pro všechny prodejny s prodejní plochou nad 50 m2. Pro obchody pod 50 m2 je účast dobrovolná, stejně jako pro prodejny, které prodávají nápoje pouze doplňkově. Zapojený maloobchodník si sám volí, zda bude výkup realizovat manuálně či prostřednictvím automatu.

Finanční bilance modelu:

Veškeré náklady spojené s vybudováním i provozem systému nesou výrobci/dovozci nápojů v zálohovaných obalech (ať už přímo či skrze operátora). Ti ale i v konečném důsledku díky uzavření cirkulární smyčky ze systému benefitují, a nejsou tak nuceni přenášet náklady na spotřebitele. Spotřebitel může tratit jen tehdy, rozhodne-li se z vlastní vůle nevrátit zálohovaný obal do systému. Všechny náklady obchodníků jsou operátorem kompenzovány prostřednictvím manipulačních poplatků, jejichž výše zohlední jak provozní, tak investiční náklady zvolené metody výkupu.

Detailní popis volby jednotlivých modelových vstupů, jejich opodstatnění, metodika uskutečněných výpočtů a další důležité informace, které do modelu vstupují, jsou obsaženy ve studii. Stejně tak jsou ve studii popsány a kvantifikovány dopady na klíčové stakeholdery, kteří jsou do systému zapojeni, tzn. na retail, operátora systému, recyklační sektor, nápojářský průmysl a spotřebitele.

Publikace studie:

Výsledky rozsáhlé studie byly prezentovány na tiskové konferenci dne 2. března 2021, kdy byla studie také publikována pro veřejnost na stránkách iniciativy Zálohujme. K dispozici k nahlédnutí či stažení je jak plná verze studie, tak manažerské shrnutí. Videozáznam tiskové konference, na které promluvili kromě Dity Tesárkové za EEIP, také ředitel společnosti Mattoni 1873 Alessandro Pasquale a bývalý ministr životního prostředí Martin Bursík, je k dispozici ke shlédnutí na tomto odkaze. Základní kontury navrhovaného systému byly představeny rovněž v tomto vydání časopisu Odpadové fórum (str. 12-15).