Mapa exportéra

Tato aplikace slouží k zobrazení výsledků exportního modelu, který byl vytvořen v reakci na prioritní cíle Exportní strategie ČR pro období 2012-2020. Jedním z klíčových principů Exportní strategie je definování prioritních a zájmových trhů pro české vývozce. Export Decision Support Model (EDSM) je multikriteriální model, který identifikuje exportní příležitosti pro různé typy zboží dle členění harmonizovaného systému klasifikace zboží (HS). EDSM vybírá vhodné exportní příležitosti na základě absorpční schopnosti dovozního trhu, kompatibility ve vztahu k české ekonomice a růstového potenciálu. Model bere v potaz velikost dovozního trhu, projevenou konkurenční výhodu, překážky obchody, dovozní náročnost exportu, sofistikovanost exportu a další parametry.

Aplikaci lze zobrazit zde:

Tato aplikace umožňuje kombinovat hlavní výsledky EDSM s dalšími parametry, které jsou důležité, ale úmyslně nebyly zakomponovány do EDSM, protože mohou mít pro různé oblasti podnikání jiný význam. Uživatel si proto sám může nastavit, jakou váhu přiřadí EDSM a dalším 3 parametrům. Zároveň je možné nastavit maximální akceptovatelné teritoriální riziko (dle OECD). Po vybrání kategorie zboží, maximálního rizika a zadání vah jednotlivým parametrům se zobrazí mapa světa, kde tmavěji zbarvené země představují lepší exportní příležitosti dle výsledného indexu exportních příležitostí (IEP). IEP je váženým průměrem normovaných ukazatelů DSM, DB, ECI a IEG. Parametrům DB, ECI a IEG lze přiřadit váhu na intervalu 0 – 0,3. Váha DSM je přiřazena automaticky jako doplněk do 1. Rizika jsou aktualizována k 1.9.2014. Detailnější popis modelu můžete najít v tomto článku: Application of the Decision Support Model to Czech Exports nebo v článku: The Discriminate Analysis and Relevant Model for Mapping Export Potential, který patří mezi nejstahovanější články ve svém vydání World Academy of Science, Engineering and Technology.