Nový stavební zákon, k němuž EEIP zpracovala zprávu RIA, podepsal prezident

16.07.2021: Prezident republiky podepsal dne 15. července 2021 nový stavební zákon, ke kterému EEIP zpracovala Hodnocení dopadů regulace a finální zprávu RIA. Zákon vstoupí v účinnost v polovině roku 2023. Některé změny, které tato klíčová norma přináší, však začnou platit již od 1. ledna 2022.

EEIP připravila v průběhu let 2018-20 Hodnocení dopadů regulace nejdříve k věcnému záměru, a následně pak k samotnému paragrafovému znění nového stavebního zákona.

Potřeba zásadní změny veřejného stavebního práva byla kvůli velkému množství problémů v oblasti potvrzena vládou 4. 9. 2018 po projednání materiálu „Rekodifikace veřejného stavebního práva, Informace o hlavních směrech a cílech rekodifikace, Ministerstvo pro místní rozvoj, srpen 2018“.

Aby nová úprava veřejného stavebního práva byla efektivní a funkční a přinesla skutečné zjednodušení přípravy staveb i povolovacích procesů při zachování potřebné úrovně ochrany všech práv a veřejných zájmů, bylo nezbytné opustit stávající koncept a připravit zcela nový stavební zákon, který změní celou oblast, počínaje institucionální reformou, přes změny organizace dotčených orgánů, procesů, hmotného práva po změny soudního přezkumu. V rámci hodnocení dopadů regulace (RIA) se tak prvně přistoupilo k identifikaci a klasifikaci problémů do těchto věcných okruhů a posléze k návrhu a kvantifikaci (kde bylo na základě sesbíraných dat možné) nákladů a přínosů nové regulace.

Kompletní zpráva RIA je ke stažení zde: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/ALBSBRWDPV4H